Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu
na hasło reklamowe promujące system nawigacji MapaMap

 

§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na hasła promujące system nawigacji MapaMap („Konkurs”) jest Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000489607, Regon 472865527 („Organizator”).
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w związku z 10.lecie obecności MapyMap na rynku i odbędzie się w dniach 16.05.2016 r. - 14.06.2016 r.
4. Dla uczestników którzy nadesłali hasła wyróżnione w Konkursie przewidziane są nagrody.
5. Warunki uczestnictwa i sposób przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy regulamin („Regulamin Konkursu”). Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
6. Przystąpienie do Konkursu, jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Konkursu, zaakceptowaniem go i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
§2. Przedmiot i przebieg Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie, na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu Konkursu, 10. (dziesięciu) najciekawszych haseł promujących system nawigacji MapaMap.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich najbliższej rodziny („Uczestnicy”).
3. Udział w Konkursie polega na:
1/ zaproponowaniu własnego (będącego wynikiem własnej inwencji), premierowego (niepublikowanego wcześniej), hasła reklamowego promującego system nawigacji MapaMap („Hasło”);
2/ przesłaniu (zgłoszeniu) propozycji Hasła e-mailem na adres: konkurs@MapaMap.pl.
4. W treści zgłoszenia (maila) poza Hasłem należy zamieścić następujący tekst: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu” oraz opcjonalnie tekst „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i ofert drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”
5. Uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie i prawa majątkowe do Hasła. Hasło nie może naruszać praw osób trzecich oraz musi być wolne od wad prawnych.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno Hasło.
7. Dowodem potwierdzającym udział w Konkursie jest e-mail wysłany na adres konkurs@MapaMap.pl
8. Wyboru 10. (dziesięciu) najciekawszych Haseł („Wyróżnione Hasła”) i ich klasyfikacji (pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, oraz ex aequo miejsca czwarte do dziesiątego) dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
9. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników zgłosi identyczne Hasło, które następnie zostanie zakwalifikowane do Wyróżnionych Haseł, za zgłaszającego dane Hasło zostaje uznany ten Uczestnik, który swoje zgłoszenie przysłał jako pierwszy.
10. Ogłoszenie wyników Konkursu (Wyróżnionych Haseł) nastąpi poprzez opublikowanie na stronie www.mapamap.pl Haseł oraz adresów mailowych z jakich zostały one przesłane.
11. Niezależnie od publikacji, o której mowa w ust. 9 powyżej, Uczestnicy którzy nadesłali Wybrane Hasła zostaną niezwłocznie poinformowani o wynikach Konkursu e-mailem na adres, z którego zgłoszenie zostało przysłane.
12. Uczestnicy, którzy nadesłali Wyróżnione Hasła, po spełnieniu warunków wskazanych w §6 Regulaminu Konkursu, otrzymują nagrody opisane w §5 Regulaminu Konkursu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania Wyróżnionych Haseł albo wyłonienie mniej niż dziesięć Wyróżnionych Haseł, w przypadku niskiego poziomu kreatywności i oryginalności Haseł zgłoszonych do Konkursu lub braku atrybutów wskazanych w ust. 3 powyżej.
§3. Terminy Konkursowe
1. Zgłaszanie Haseł rozpoczyna się dnia 16 maja 2016 r. o godz. 00.00 i trwa do 31 maja 2016 roku do godz. 24:00.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu (Wyróżnionych Haseł) nastąpi w dniu 14 czerwca 2016 roku.
§4. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. W celu prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa i Regulaminu Konkursu, przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Wyróżnionych Haseł, Organizator powoła 3 (trzy) osobową Komisję Konkursową w składzie przewodniczący i dwóch członków.
2. Komisja Konkursowa dokona wyboru 10. (dziesięciu) Haseł spośród wszystkich nadesłanych na Konkurs oraz dokona ich klasyfikacji zgodnie z §2 ust. 7. Wybór Haseł oraz ich klasyfikowanie nie będą zawierały elementów losowości.
3. Przy wyborze Haseł członkowie Komisji Konkursowej kierują się wyłącznie Regulaminem Konkursu i własnymi odczuciami. W przypadku braku jednomyślności, decyzje Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
5. Z czynności wyboru Haseł oraz ich klasyfikowania Komisja Konkursowa sporządza pisemny protokół.
§5. Nagrody w Konkursie
1. Nagrodami w Konkursie są za Hasło sklasyfikowane na miejscu:
1/ pierwszym (I) – telefon MODECOM Xino Z46 X4+ z MapąMap Polska for Android™ LTM (smartfon z aplikacją nawigacyjną z mapą Polski, z licencją Life Time Maps przeznaczoną dla telefonów i tabletów z systemem Android), o wartości 650,00 zł;
2/ drugim (II) – urządzenie nawigacyjne SmartGPS SG720 (urządzenie klasy PND, z 5. calowym ekranem, dedykowanym procesorem 800 MHz) z aplikacją MapaMap Europa z mapami 45. krajów Europy, o wartości 299 zł;
3/ trzecim (III) – urządzenie nawigacyjne SmartGPS SG720 (urządzenie klasy PND, z 5. calowym ekranem, dedykowanym procesorem 800 MHz) z nawigacją MapaMap Polska z mapami Polski, o wartości 219 zł;
4/ ex aequo czwartym do dziesiątego (IV-X) – aplikacja MapaMap Polska for Android™ LTM (aplikacja nawigacyjna z mapą Polski, z licencją Life Time Maps, przeznaczona do telefonów i tabletów z systemem Android) plus urządzenie bank energii (power bank) o łącznej wartości 120 zł,
dalej łącznie („Nagrody”).
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
§6. Przekazanie Nagród
1. Nagroda za Wyróżnione Hasło zostanie przekazana Uczestnikowi osobiście lub wysłana kurierem. Warunkiem wydania nagrody jest uprzednie:
1/ podanie Organizatorowi przez Uczestnika danych niezbędnych do odprowadzenia podatku w imieniu nagrodzonego Uczestnika oraz adresu do wysyłki;
2/ przekazanie Organizatorowi oryginału podpisanego pisemnego oświadczenia o przekazaniu wszelkich praw autorskich do Hasła na rzecz Organizatora oraz, że Hasło jest autorstwa Uczestnika i nie jest obciążone roszczeniami osób trzecich ani innymi wadami prawnymi.
2. Za przekazanie nagród i odprowadzenie podatku odpowiada Organizator.
3. Uczestnikom nie przysługuje możliwość otrzymania równowartości pieniężnej otrzymanych nagród.
§7. Prawa do Haseł
1. Wraz ze zgłoszeniem danego Hasła do Konkursu, zgłaszający wyraża zgodę na korzystanie z niego przez Organizatora do celów związanych z Konkursem.
2. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i wskazania Wyróżnionych Haseł, następuje ostateczne przeniesienie na Organizatora przez autorów Wyróżnionych Haseł, majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania Wyróżnionymi Hasłami na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z Wyróżnionych Haseł w sposób anonimowy - bez konieczności każdorazowego podawania autorów Haseł.
3. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać Wyróżnione Hasło każdą dostępną techniką - w tym, ale nie tylko, techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do Wyróżnionego Hasła, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Wyróżnionych Haseł (a w przypadku opisanym w §2 ust. 8 również haseł powtarzających się) – autorom Wyróżnionych Haseł, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia względem Organizatora oraz osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do hasła reklamowego zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim (w szczególności podwykonawcom i współpracownikom Uczestnika) lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na powyższe warunki.

§8. Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji dotyczących Konkursu i jego niezgodności z Regulaminem Konkursu przysługuje każdemu Uczestnikowi.
2. Reklamacje można składać wyłącznie pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, na adres siedziby Organizatora, w terminie nie dłuższym niż 7. dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, ale nie później niż w terminie 7. dni od dnia zakończenia Konkursu (ogłoszenia wyników Konkursu).
3. Adresatem reklamacji jest Organizator.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w ciągu 14. dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, a odpowiedzi udzielane pisemnie. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej rozpatrującej reklamację jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
5. Reklamacje zgłoszone po terminie wynikającym z ust. 2 powyżej nie będą rozpatrywane.

§9. Przepisy porządkowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy oraz Hasła spełniają warunki określone w Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do Regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powodują natychmiastowe wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie również w przypadku próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię, renomę lub interesy Organizatora.
3. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie Konkursu, a w przypadku gdy otrzymał Nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu.
§10. Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź przez osoby trzecie, w związku z udziałem w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa ewentualnych nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, w tym z tytułu wadliwego działania sieci Internet.

 §9. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, opóźnienia, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz bez jakiejkolwiek rekompensaty dla Uczestników.
2. Postanowienia Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej. Wszystkie treści zawarte w innych niż Regulamin Konkursu materiałach związanych z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mapamap.pl.
4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią bez zgody Organizatora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.
6. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy terytorialnie dla siedziby Organizatora.


Emapa S.A.