Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1. Słownik.
Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:
SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA
Emapa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Fort Wola 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000489607, NIP 725-18-08-677, REGON 472865527, kapitał zakładowy 100.000,00 zł.
UŻYTKOWNIK
Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z serwisu internetowego http://www.mapamap.pl.
KUPUJĄCY
Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty od Sprzedawcy.
USŁUGOBIORCA
Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę.
KLIENT
Kupujący bądź Usługobiorca.
KONSUMENT
Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
PRZEDSIĘBIORCA
Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
REGULAMIN
Niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży produktów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży produktów i świadczenia usług przez Sprzedawcę/Usługodawcę i wypełniający wobec Kupujących i Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Sprzedającego/ Usługodawcę.
SKLEP INTERNETOWY
Serwis internetowy działający pod adresem http://www.mapamap.pl, który jest własnością Sprzedawcy/Usługodawcy i umożliwia Użytkownikom korzystanie z przygotowanych w celach marketingowych materiałów, a także realizację operacji handlowych przez Internet. Sklep internetowy określany jest w regulaminie również nazwą równoważną „mapamap.pl”.
KONTO
Zabezpieczony hasłem i przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go danych przechowywanych przez sklep internetowy i umożliwia mu składanie zamówień.
ZAPŁATA
Zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym podmiotu, który uprawniony jest do otrzymania/pobrania wynagrodzenia.
GWARANT
Podmiot udzielający gwarancji na dany produkt.
TRADYCYJNA FORMA PISEMNA
Dokument zawierający własnoręczny podpis osoby go składającej.
KODEKS CYWILNY
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 rok Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
§ 2. Postanowienia ogólne.
1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego mapamap.pl jest sprzedaż produktów, w tym m.in. systemów nawigacji, map do nawigacji, aktualizacji map oraz urządzeń nawigacyjnych.
2. W celach związanych z zawieranymi umowami Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę pt. „Regulamin” i dokonanie wydruku. Wersję regulaminu w formacie PDF udostępniamy również tutaj.
3. Sprzedawane przez Sprzedawcę produkty są oryginalne i pełnowartościowe za co odpowiada prawnie.
4. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
5. Zawierać umowy ze Sprzedawcą/Usługodawcą mogą zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy. Zawieranie przez Klientów umów ze Sprzedawcą/Usługodawcą jest możliwe po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu oraz ich zaakceptowaniu.
6. Wszystkie ceny produktów w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
7. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników, w tym Klientów, treści bezprawnych.
8. Korzystanie z serwisu internetowego http://www.mapamap.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: łącze internetowe z minimalną przepustowością 64 kb/s, przeglądarka internetowa: Internet Explorer (wersja min.8), Firefox (wersja min. 3), Google Chrome (wersja min. 21), Safari (wersja min. 5). Wszystkie wymienione przeglądarki muszą mieć włączoną obsługę JavaScript i Cookie. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768.
9. Użytkownicy, w tym Klienci mogą kontaktować się z Sprzedawcą/Usługodawcą bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie:
a) siedziba: Warszawa, adres: Fort Wola, 01-258 Warszawa;
b) adres poczty elektronicznej: sklep@MapaMap.pl;
c) numer telefonu: (22) 638 – 41– 88.

§ 3. Zakładanie konta w sklepie internetowym oraz wysyłanie informacji o produktach
1. Użytkownicy mogą zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które polegają na prowadzeniu konta w sklepie internetowym mapamap.pl oraz informowaniu Klientów o dostępnych nowych wersjach zakupionego przez nich produktu. Umowy te Użytkownicy mogą zawierać przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.
2. Podkreślamy, iż świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną usługi, które wskazane są w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu, są bezpłatne.
3. W celu utworzenia Konta w sklepie internetowym konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika następujących danych:
a. nazwy użytkownika;
b. adresu e-mail;
c. imienia i nazwiska;
d. adresu zamieszkania.
4. W formularzu rejestracyjnym istnienie również opcjonalna możliwość podania przez Użytkownika swojego numeru telefonu oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej.
5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym mapamap.pl, zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika, po uprzednim wypełnieniu formularza, na pole z napisem „Utwórz nowe konto”. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony.
6. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje również w sytuacji wyrażenia woli przez Użytkownika nie posiadającego Konta sprawdzenia oferty cenowej na zakup aktualizacji mapy do nawigacji MapaMap na stronie www.mapamap.pl/shop/updates poprzez wpisanie przez niego numeru seryjnego oprogramowania MapaMap oraz swojego adresu e-mail.
7. Usługobiorca może w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi drogą elektroniczną przez Usługodawcę, usuwając swoje Konto ze sklepu. W celu usunięcia Konta Usługobiorca powinien wysłać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@MapaMap.pl wiadomość z takim żądaniem. Usunięcie konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
8. Usługobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta w sklepie internetowym mapamap.pl.
9. Dodatkowo Klient wyrażając oddzielną zgodę podczas składania zamówienia na aktualizację map lub sprawdzania oferty cenowej na zakup aktualizacji do map, będzie informowany o dostępnych nowych wersjach zakupionego przez niego produktu.
10. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zrezygnować z wysyłania im informacji o dostępnych nowych wersjach produktu, wysyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@MapaMap.pl wiadomość z takim żądaniem.
11. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego
Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umów dotyczących świadczonych na rzecz Usługobiorcy usług, które wskazane są w § 3 ust. 1, z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu przez Usługodawcę nastąpi w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Usługobiorcy.

§ 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
1. Użytkownik może składać zamówienia za pomocą utworzonego przez siebie uprzednio konta w sklepie internetowym lub za pośrednictwem formularza zamówienia przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.
2. Pomocne informacje dotyczące sposobu składania zamówień na poszczególne grupy produktów znajdują się na podstronie „Jak dokonać zakupu”.
3. Jeżeli Kupujący wprowadził do formularza zamówienia błędne dane proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą w miejscu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu dokonania ich korekty.
4. Kupujący może anulować złożone zamówienie bądź dokonać w nim zmian kontaktując się ze Sprzedawcą, do momentu wysłania zamówionego produktu przez Sprzedawcę.
5. Płatności za produkty w sklepie internetowym przyjmowane są wyłącznie w złotych polskich.
6. Płatności z tytułu zamówień składanych w sklepie internetowym są obsługiwane przez pośrednika w płatnościach - PayU spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony.
7. Użytkownik - Kupujący może wybrać różne formy płatności za wybrane produkty. Informacje na temat form płatności za zamówione produkty oraz ich terminów znajdują się na podstronie pt. Płatności, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.
8. Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapłaty za zamówiony produkt.
9. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego w przypadku produktów wymagających wysyłki nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dokonaniu Zapłaty, natomiast w odniesieniu do produktów udostępnianych do automatycznego pobierania za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresami: www.mojemapy.IMAGIS.pl oraz www.mojemapy.mapamap.pl, w dniu dokonania Zapłaty.
10. W przypadku umów wzajemnych zgodnie z art. 491 § 2 kodeksu cywilnego „Jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce”.
§ 5. Dostawa produktów.
1. Sklep Internetowy mapamap.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polski i tylko na podstawie zamówień składanych w trybie udostępnionym.
2. Informujemy, iż zgodnie z treścią przepisu art. 429 Kodeksu cywilnego „kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności”.
3. Według przepisu art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego „W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika”, natomiast zgodnie z przepisem art. 74 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173) „Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki” W związku z treścią wymienionych powyżej przepisów prawa oraz przepisu art. 76 ustawy prawo przewozowe, zgodnie z którym „przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: 1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego; 2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika; 3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; 4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.”, Sprzedawca uprzejmie prosi, w przypadku ubytku bądź uszkodzenia produktu w transporcie, o zachowanie przez Kupującego protokołu szkody, gdyż może to znacznie przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
4. Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz sposobów dostawy w odniesieniu do każdej kategorii produktów znajdują się na podstronie pt. Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze., stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.
§ 6. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
2. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w postaci tradycyjnej formy pisemnej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia zamieszczamy także pod linkiem.
3. Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkty Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę pod adresem miejsca prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, wskazanym w § 2 ust. 9 niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem na adres prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej. Bezpośredni koszt zwrotu zakupionych produktów ponosi Kupujący będący Konsumentem.
4. Sprzedawca zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego Konsumentem od odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący Konsumentem, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia ofertowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) zawartej w drodze aukcji publicznej;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 7. Reklamacje produktów.
1. Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego następuje w postaci tradycyjnej formy pisemnej. Reklamację należy przesłać na adres siedziby Sprzedającego tj. ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa. Kupujący, który składa reklamację, proszony jest o opisanie wady oraz określenie zgłaszanego żądania.
2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. We wskazanych w zdaniu drugim terminach Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Jeżeli reklamacja dotyczy produktów które posiadają wadę fizyczną, prosimy dostarczyć wadliwy produkt wraz z pismem zgłaszającym reklamację na adres siedziby Sprzedającego tj. ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa.
6. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Kupującego za pośrednictwem tradycyjnej formy pisemnej. Za dzień zgłoszenia reklamacji należy rozumieć dzień w którym reklamacja dotarła do Sprzedającego w taki sposób, iż mógł on zapoznać się z jej treścią. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
§ 8. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną.
1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź w tradycyjnej formie pisemnej. Usługobiorca proszony jest o opisanie zaistniałych nieprawidłowości.
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną lub w postaci tradycyjnej formy pisemnej w terminie do 14 dni oraz w przypadku jej zasadności niezwłocznie podejmie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości. Za dzień zgłoszenia reklamacji należy rozumieć dzień w którym reklamacja dotarła do Usługodawcy w taki sposób, iż mógł on zapoznać się z jej treścią.
§ 9. Gwarancja.
1. Sprzedawca nie jest Gwarantem sprzedawanych w sklepie internetowym produktów. Jeżeli na dany produkt udzielana jest przez Gwaranta gwarancja, jej warunki udostępniane są przy produkcie.
§ 10. Polityka danych osobowych oraz cookies.
1. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.
3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Osoby które pragną usunąć swoje dane osobowe powinny zgłosić taką prośbę na adres e-mail: pomoc@mapamap.pl.
4. Sprzedawca/Usługodawca posługuje się za zgodą Użytkownika plikami cookies. Szczegóły dotyczące sposobu ich wykorzystywania przez Sprzedawcę/Usługodawcę zawarte są na podstronie Polityka Prywatności.
§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
1. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych do których zadań należy ochrona konsumentów, a ponadto na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w szczególności pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
2. Wskazujemy, iż w ramach pozasądowego sposobu rozpatrywania sporu Konsumentowi przysługuje m.in. prawo wystąpienia do stałych polubownych sadów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, o których mowa w przepisach art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 z późn. zm.).
3. Ponadto Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientami mogą być rozstrzygnięte w drodze mediacji, gdzie osoba trzecia będąca mediatorem pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności skorzystania z drogi sądowej. Procedura mediacyjna uregulowana jest w art. 1831 – 18315 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 101).
4. Konsumenci bezpłatną pomoc prawną mogą uzyskać m.in. u miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. W celu uzyskania danych teleadresowych do Rzecznika najbliższego miejsca zamieszkania Konsumenci mogą skorzystać ze strony internetowej http://uokik.gov.pl/kontakt.php.
§ 12. Postanowienia końcowe.
1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy/Usługodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zmiana treści Regulaminu będzie następować z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Klientów o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie dwóch tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. Ponadto wskazujemy, iż w przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu istnienie możliwość rozwiązania, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
Regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2016 roku.
Powyższy regulamin został stworzony przez:
Kancelarię Radców Prawnych Moniki Cieślak ul. E. Drużbackiej 7 lok. 3 01-622 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone – kopiowanie, powielanie, używanie poza celami związanymi z zawieranymi na jego podstawie umowami jest zabronione. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i jako taki jest chroniony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.)."